dimarts, 30 d’agost de 2016

Proves 2016 Catalunya - Nivell 3ESOUn grup d’onze persones visiten un museu. Als més grans de 65 anys els fan un descompte de 3€. Si el preu de l’entrada és un nombre enter i en total han pagat 61€, quantes persones més grans de 65 anys hi ha en el grup?
A) 5   B) 6   C) 7   D) 8   E) 9
ajuda i solució

diumenge, 28 d’agost de 2016

Proves 2016 Catalunya - Nivell 3ESOEn la figura, el triangle  és equilàter i les franges són paral·leles a un dels costats i totes de la mateixa amplada. Quin tant per cent de la superfície del triangle és vermella?
A)    el 60%  B) el 52%  C) el 58%  D) el 68%  E) el 72%

Ajuda i solució
 

dilluns, 22 d’agost de 2016

Proves 2016 Catalunya - Nivell 4ESOEn una coral hi ha 32 cantaires, dels quals n’hi ha 12 que també toquen algun instrument musical. 8 d’aquests 12 són homes. El 60% de les dones de la coral no toquen cap instrument. Quants homes hi ha a la coral?
A) 18   B) 22   C) 24    D) 20   E) La resposta no és única

divendres, 19 d’agost de 2016

Proves 2016 Catalunya - Nivell 4ESOLa suma de dos nombres consecutius de dues xifres és igual al nombre que resulta d’intercanviar les xifres del més gran. Quina és la suma de les xifres del resultat de la suma?
A) 9   B) 10   C) 11    D) 12   E) 13
AJUDA I SOLUCIÓ

diumenge, 14 d’agost de 2016

Proves 2016 Catalunya - Nivell 1BATXS’ha dividit un quadrat en quatre triangles, com mostra la figura. El més gran d’aquests triangles té àrea 20 i dels altres tres, dos tenen àrees 2 i 16. Quina és l’àrea del quart triangle?

A)   1  B) 6  C) 12  D) 11  E) 10

dilluns, 8 d’agost de 2016

Proves 2016 Catalunya - Nivell 1BATX La figura mostra un tros de la gràfica de la funció:
F(x) = ax3 + bx2 + cx + d
Quin és el valor de b ? ç
A)    -1  B) -3  C) 0  D) 3   E) No es pot saber sense tenir tota la gràfica
ajuda i solució

dijous, 4 d’agost de 2016

Proves 2016 Catalunya - Nivell 2BATXEn un bloc de deu pisos, hem de pintar cada planta en blau o en groc, però dues plantes consecutives no es poden pintar de blau. De quantes maneres diferents podríem pintar el bloc de pisos?
A) 126   B) 132   C) 140   D) 144   E) 252
ajuda i solució